GDPR

1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Podle zákona o ochraně osobních údajů je správcem každá fyzická a/nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky (právní a technické) zpracování osobních údajů. Toto rozhodnutí může být učiněno samostatně nebo společně s dalšími osobami.

Strana, která spravuje www.berghofftoys.cz (naše webové stránky), a tudíž vystupuje v roli správce všech informací osobní povahy získaných prostřednictvím těchto stránek, je:

BWW 2INVEST NV
Boterbosstraat 6/1
3550 Heusden-Zolder
Belgie
Číslo DPH: BE0873.674.050
E-mail: service@berghofftoys.com

Vezměte prosím na vědomí, že jsme správcem údajů pouze pro zpracování osobních údajů pro naše vlastní účely, jako je zpracování osobních údajů našich (potenciálních) zákazníků v souvislosti s prodejem, doručovací službou, fakturací, systémem řízení zákazníků a přímým marketingem.

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující typy informací osobní povahy:

Informace o vašem počítači, jako je hardware a software, a o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek (včetně částí a stránek webových stránek a vyhledávaných informací, vaší IP adresy, IP adresy vašeho poskytovatele služeb, data a času vaší návštěvy našich webových stránek, internetové adresy webové stránky, ze které jste otevřeli odkaz na naše webové stránky, obsahu, který jste odeslali nebo stáhli, vaší zeměpisné polohy, operačního systému a typu prohlížeče).
Jakékoli další informace, které se nám rozhodnete zaslat, například když nás požádáte o informace.
Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, platbě a/nebo doručení objednávky, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Kromě toho při platbě požadujeme také určité finanční informace, ke kterým nemáme přístup, protože je spravují poskytovatelé platebních služeb.


Webové stránky také shromažďují údaje pomocí souborů cookie. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, přečtěte si naše Prohlášení o souborech cookie.

Neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje (například údaje týkající se rasy, etnického původu, náboženství, trestní minulosti, fyzického nebo duševního zdraví, sexuální orientace).

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše údaje s osobním charakterem zpracováváme, protože vám jako vášnivým milovníkům výrobků BergHOFF chceme při návštěvě našich webových stránek a nákupu našich výrobků nabídnout co nejosobnější zážitek.

Informace, které o vás shromažďujeme, zpracováváme především za účelem zajištění odpovídající technické funkčnosti webových stránek a řádného dodání zakoupených produktů. Naším cílem je poskytnout vám co nejlepší služby. Vaše údaje potřebujeme, abychom lépe porozuměli tomu, jak přistupujete na naše webové stránky a jak využíváte služby, abychom je mohli vylepšit a přizpůsobit vašim potřebám, dotazům a kritice.

Snažíme se nabízet naše produkty co nejefektivněji a nejosobněji. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme použít jednak k zajištění toho, aby byl obsah, který vám posíláme nebo zobrazujeme, přizpůsoben vaší zeměpisné poloze a abychom vám poskytli pomoc a pokyny na míru, a jednak k přizpůsobení vašich zkušeností při používání webových stránek.

Můžeme také analyzovat personalizované informace pro statistické zprávy. V případě potřeby zajistíme, aby na základě údajů obsažených ve zprávách nebylo možné identifikovat žádnou osobu.

Pokud v době shromažďování údajů nevznesete námitku, můžeme vaše údaje používat také interně pro marketingové a propagační účely. Můžeme je například použít k tomu, abychom vám zasílali novinky a bulletiny, speciální nabídky a propagační akce nebo vás jinak kontaktovali ohledně našich produktů nebo informací, které by vás mohly zajímat. Můžete samozřejmě vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, jak si můžete přečíst níže.....

4. JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření nezbytná k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodnou ztrátou, jakož i před jakoukoli neoprávněnou změnou, přístupem a jiným zpracováním.

Pro zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti zavádíme různá bezpečnostní opatření, přičemž na jedné straně zohledňujeme úroveň technologického rozvoje v této oblasti a náklady na zavedení opatření, na druhé straně povahu údajů, které mají být chráněny, a možná rizika.

V současné době nabízíme mimo jiné používání zabezpečeného serveru a všechny získané informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL), takže přístup k nim mají pouze osoby, které mají právo k přístupu do našich systémů. Jsme vždy ochotni poskytnout další informace o našich postupech v oblasti zabezpečení informací.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše údaje osobní povahy zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely. Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud je váš účet aktivní, nebo dokud je uchovávání vašich osobních údajů nezbytné pro poskytování výše uvedených osobních služeb. Vaše údaje osobní povahy zničíme, pokud již nejsou pro výše uvedené účely potřebné. Zničení je podobné mazání souborů v počítači pomocí "koše", které nám po určitou dobu umožňuje data v určitém rozsahu obnovit. Kromě toho nám mohou zákonné povinnosti ukládat například povinnost uchovávat určité údaje osobní povahy, abychom prokázali, že jsme vám prodali produkt, nebo z daňových důvodů.

6. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Jak bylo uvedeno výše, ve společnosti BergHOFF nám záleží na vašem soukromí. Proto vás chceme ujistit, že vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro interní použití. Vaše osobní údaje nepronajímáme ani neprodáváme způsobem umožňujícím identifikaci osob jiné osobě pro její vlastní účely. Statistické zprávy o používání našich webových stránek a dalších služeb můžeme sdílet s třetími stranami, ale tyto zprávy nebudou obsahovat informace umožňující identifikaci jednotlivce.

Upozorňujeme, že využíváme některé zpracovatele údajů třetích stran, kteří mohou shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše údaje. Tito poskytovatelé služeb zpracování údajů jsou fyzické nebo právnické osoby, které zpracovávají údaje osobní povahy naším jménem a podle našich pokynů. Pečlivě jsme vybrali poskytovatele služeb. Vybraní poskytovatelé služeb nabízejí veškeré odpovídající záruky ochrany osobních údajů, včetně technických a organizačních bezpečnostních opatření pro zpracování. Splňují také všechny ostatní požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme předat našim důvěryhodným a renomovaným zpracovatelům z řad třetích stran pro následující účely:p>

Hostování našeho softwaru pro řízení vztahů se zákazníky,
Abychom vás informovali pomocí našich zpravodajů,
Aktivace plateb,
Dokončit vaše objednávky a odeslat objednané produkty,
Aktivace funkcí uživatelské podpory,
Aby bylo možné analyzovat návštěvy webových stránek a jejich používání.

Tyto poskytovatele služeb třetích stran jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí. Všichni zpracovatelé, kteří jsou třetími stranami, jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti vašich údajů. Veškeré informace poskytnuté třetím zpracovatelům jsou jimi používány pouze k poskytování služeb, které jsou pro nás povinni poskytovat.

Pokud to není nutné k dokončení vaší objednávky zadané prostřednictvím našich webových stránek, nepředáme vaše údaje třetí straně, aniž bychom vás o tom předem informovali nebo aniž bychom získali váš předchozí souhlas. Vaše údaje předáme třetím stranám, aniž bychom vás o tom předem informovali, pouze ve výjimečných případech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, včetně případů, kdy je takové předání nezbytné nebo právně vyžadováno důležitými veřejnými zájmy nebo pro přípravu, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vzhledem k tomu, že podnikáme po celém světě, je možné, že údaje budou přenášeny a ukládány v zemích mimo Evropské hospodářské společenství. Vždy tak budeme činit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony a zajistíme, že budou zavedena vhodná ochranná opatření, například uzavření vzorové smlouvy EU s přijímající stranou.

7. MOJE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ?

Každý milovník výrobků BergHOFF si může být jistý, že osobní údaje, které nám poskytne, budou zpracovány spravedlivým a zákonným způsobem. To znamená, že údaje budou zpracovávány pouze pro výše uvedené výslovné a zákonné účely. Kromě toho dbáme na to, aby osobní údaje byly vždy přiměřené, relevantní a nepřiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány.p>

7.1 Právo na přístup
Každá osoba, která prokáže svou totožnost, má právo na přístup ke zpracování svých osobních údajů u nás, jak je stanoveno v zákoně o ochraně osobních údajů. To znamená, že máte právo požadovat od nás informace o tom, zda byly či nebyly zpracovány údaje, které se vás týkají, jakož i informace o účelech zpracování, kategoriích údajů, kterých se zpracování týká, a kategoriích příjemců, u nichž jsou údaje obsaženy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je prvotní informací. Máte také právo nás požádat o sdělení zpracovávaných údajů ve srozumitelném formátu, jakož i o jakýkoli dostupný zdroj informací. Svá práva můžete uplatnit zasláním podepsané písemné žádosti poštou nebo e-mailem na adresu Boterbosstraat 6/1-3550 Heusden-Zolder - Belgie nebo service@berghofftoys.com. Vaší žádosti vyhovíme co nejdříve a odpovídajícím způsobem.

7.2 Právo na opravu
Jsme přesvědčeni, že shromažďování správných údajů je velmi důležité. Nepřesné nebo neúplné údaje proto můžete kdykoli opravit nebo vymazat.

Jelikož není možné, abychom si byli trvale vědomi chyb, neúplností nebo nepřesností ve vašich osobních údajích, spoléháme na vás, uživatele, že nám nahlásíte případné nepřesnosti nebo opomenutí a provedete potřebné úpravy údajů ve vaší registraci.

Pokud se vaše osobní zásahy ukáží jako nedostatečné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím písemné, podepsané žádosti adresované na adresu Boterbosstraat 6/1-3550 Heusden-Zolder - Belgie nebo service@berghofftoys.com. Poté co nejdříve přijmeme nezbytná opatření a vaše osobní údaje změníme nebo vymažeme.

7.3 Právo vznést námitku
Každý uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud k tomu existují dostatečné zákonné a závažné důvody ve vztahu k jeho osobní situaci Na toto právo vznést námitku se vztahují i výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud byly vaše osobní údaje získány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli v průběhu shromažďování a kdykoli poté bezplatně a bez jakéhokoli procesu vznést námitku proti navrhovanému zpracování těchto osobních údajů.

Můžete také požádat o vymazání a/nebo zákaz používání všech vašich osobních údajů, které byly shromážděny a jsou neúplné nebo nerelevantní z hlediska účelu zpracování. To platí i pro všechny osobní údaje, jejichž registrace, šíření a uchovávání jsou zakázány, nebo pro osobní údaje uchovávané po uplynutí povolené doby. Toto právo můžete uplatnit kdykoli, bez nákladů a bez dalšího zdůvodnění.

Toto právo můžete uplatnit zasláním písemné, podepsané žádosti poštou nebo e-mailem na adresu Boterbosstraat 6/1-3550 Heusden-Zolder - Belgie nebo service@berghofftoys.com. Zavazujeme se, že v co nejkratší době po vaší žádosti přijmeme příslušná opatření.

8. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?

Ano, stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie.

9. AKTUALIZACE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Protože se neustále snažíme zlepšovat naše webové stránky, služby a nabídky, neustále se vyvíjíme. V důsledku toho můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit, aby odráželo změny předpisů, obchodní potřeby, potřeby našich zákazníků, uživatelů, návštěvníků nebo poskytovatelů služeb nebo aby odráželo nové inovativní funkce a služby. Tento nový vývoj zůstává v rámci našich původních cílů.

Aktualizované verze prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách s vyznačeným datem, abyste měli kdykoli přehled o tom, kdy bylo prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno.

Poslední aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů: 24. června 2022